Thâm canh lúa mùa 'né' sâu bệnh

Phân nung chảy Văn Điển không tan trong nước nên không bị rửa trôi, bay hơi, không bị các chất Fe, Al bám giữ như các loại phân lân khác.

14-54-30_thu_hoch_lu_mu
Thâm canh phân bón đa yếu tố NPK Văn Điển hạn chế được nhiều sâu bệnh

Mỗi sào lúa nông dân chỉ cần bón 15 - 20kg phân đa yếu tố NPK Văn Điển 6:11:2. Riêng trên chân đất thịt nhẹ, pha cát hoặc chân ruộng được vùi rơm rạ nhiều năm có thể bổ sung các sản phẩm đa yếu tố NPK Văn Điển công thức 5:10:3 bón lót và 12:5:10 chuyên bón thúc.

Phân bón lót cần được vùi sâu là để dành phục vụ giai đoạn làm đòng đến nuôi bông, nuôi hạt. Cùng với các loại phân hữu cơ ủ mục, các sản phẩm đa yếu tố NPK chuyên bón lót công thức 6:11:2 hoặc 5:10:3 được bón trước hoặc khi đang bừa cấy; nếu đồng rộng, nước lớn, không có bờ ngăn thì sau khi bừa xong, chờ đứng nước là bón phân lót ngay; không được bón phân lót sau khi nước đã trong, bùn đã lắng. Sau khi nươc trong, bùn lắng chặt thì tháo cạn nước rồi gieo thẳng; hoặc gạn bớt nước cho vừa cấy để cấy nông.

Phân thúc bón sớm giúp cây lúa đẻ sớm, đẻ tập trung. Chân ruộng vàn, vàn cao, đất cát pha, thịt nhẹ thường gieo thẳng ; bón 1/3 lượng phân đa yếu tố NPK chuyên bón thúc công thức 12:5:10 hoặc 16:5:17 khi cây lúa 2,5 - 3 lá, bón hết lượng còn lại sau đó 7 - 10 ngày. Bón phân thúc khi ruộng cạn nước để ít mất phân và kích thíc cây lúa đẻ nhánh sớm.

Viết bình luận